לימוד התלמוד מנקודת ראותו של איש מדעי כדור הארץ מעלה שאלות על זיהוי והבנה של מושגים מתחום הגאולוגיה המוזכרים בתלמודים ובמדרשי חז”ל. “אבן שואבת”, “כלי אבן”, “זכוכית לבנה”, “שיש”, “מלח סדומית”, “אבנים מפולמות”, “אבני אלגביש”, “בול של מלח”, “אבנים שמתחוטטות על בעליהן” ועוד מוזכרים בתלמוד, וכדי להבינם חייבים להכיר במעט את הליתולוגיה (תחום במדע הגאולוגיה העוסק במסלע).

ספר זה הוא המשך עבודתי לאחר פרסום הספר “נשאו נהרות קולם” ( 2018, הוצאת שאנן) שהביא מעט מתחום ההידרולוגיה ללומדי בית המדרש. התגובות על הספר, הן מאנשי בית המדרש שגיליתי להם טפח קטן מתחום הגאולוגיה והן מחברי התחום מדעי כדור הארץ, הביאוני להרחיב את היריעה.

הספר כולל פרקים שבהם כל שם פרק הוא מובאה מהתלמוד ואז עיסוק בהבנת המובאה. כל אחד מפרקי הספר כתוב כיחידה בפני עצמה, ומכאן הקורא אינו מחויב לקרוא ברצף את פרקי הספר.